CỜ ĐỎ SAO VÀNG TIÊU BIỂU CHO NGÀY QUỐC KHÁNH CUẢ TRUNG CỘNG

– Trong trang mạng https://m.91ddcc.com/t/81628  https://history.sohu.com/20140307/n396153839.shtml  https://www.zhihu.com/question/37333823 . Một độc giả – Chắc hẳn đã lớn tuổi lắm- Vì ông ta là nhân chứng cho một sự kiện xảy ra tại Thiên An Môn khi Trung Cộng vừa nắm chính quyền vào năm 1949. Cho biết là một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên nền đỏ đã được trang trí tại quảng trườngThiên An Môn vào ngày Quốc Khánh đầu tiên cuả Trung Cộng vào ngày 01 tháng 10/1949. Nhưng Thủ Tướng Trung Cộng lúc đó là Chu Ân Lai đã ra lệnh huỷ bỏ vì một ngôi sao vàng năm cánh đó vì nó đã trở thành quốc kỳ của (Đảng Cộng Sản) Việt Nam.

Nội dung lời kể cuả nhân chứng này đã cho chúng ta một dữ kiện rất chắc chắn: TRUNG CỘNG ĐÃ TỪNG DÙNG MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀ̉N ĐỎ LÀM BIỂU TƯỢNG CUẢ SỰ CẦM QUYỀN CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN – MỘT QUAN ĐIỂM Ý THỨC HỆ PHÁT XUẤT TỪ LIÊN XÔ CŨ- VÀ LẼ RA TRUNG CỘNG ĐÃ DÙNG CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG LÀM QUỐC KỲ KHI NẮM CHÍNH QUYỀN VÀO NĂM 1949. NHƯNG VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ DÙNG CỜ ĐỎ CÓ MỘT NGÔI SAO VÀNG LÀM QUỐC KỲ TỪ NĂM 1945. CHO NÊN ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA PHẢI DÙNG CỜ ĐỎ 5 SAO VÀNG ĐỂ THAY THẾ.

Chi tiết cuả sự góp ý cuả một cựu đảng viên Cộng Sản Trung Hoa vào ngày quốc khánh đầu tiên cuả Trung Cộng tại quảng trường Thiên An Môn 01 tháng 10/1949 đã cho thấy rõ ràng là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là biểu tượng cho sự cầm quyền cuả đảng Cộng Sản – Một quan niệm ý thức hệ phát xuất từ Liên Xô cũ. Cũng được đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng với quan điểm đó trước khi loại biểu tượng này xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng cờ ” Nam Kỳ Khởi Nghĩa “. Và đồng thời; nó cũng mang một ý nghĩa là hình ảnh một ngôi sao vàng trên nền đỏ chỉ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Bài dưới đây là ý kiến góp ý cuả độc giả đó. Phần trên là nguyên bản tiếng Hán. Phần dưới là tiếng Anh do Google dịch.

然而在这时,却发生了一个意外。10月1日凌晨,通宵未合眼的周恩来不放心,又一次登上天安门城楼。在天安门城楼上值班的是舞美队队长苏凡。他问了苏凡几句话,又在城楼上转了一圈,然后走下石阶,来到天安门广场,从远处观察天安门城楼布置的效果。突然,周恩来问工作人员:“城楼大厅上挂的哪国国旗?”工作人员愣住了,一时不知怎么回答。周恩来说:“这成了越南国旗嘛,你们赶快去拆下来。”原来,天安门城楼的正面休息厅用了八面镂空的大屏风装点门面。制作天安门城楼大红灯笼的日本美术师肖野觉得原来的背景封建气味太明显,就设计出一套方案,把主席台背后的八面大屏风用大木框罩住其中六面,只留中间两面当门。大木框正中放一颗金色大五星,用20匹红布显出长方形光芒。周恩来审查过这个设计方案,却没料到从远处眺望红布的光芒会融成一片。当时背景布置好后,众人从近处看,连声称赞,没想到从远处看,因20匹红布的光太浓艳,给人的视觉效果是一片红光,像一片红布中央缀着一颗五星,成了一面越南国旗。周恩来主动承担责任说:“这是我的疏忽,不怪你们。”工作人员赶快跑上城楼,把木框拆了下来。但是,当天报纸还按原来的样子作了报道:“城楼正中有巨大金星,下面烘托了巨幅红布褶成的光芒,红黄交织。”事实上,这个红黄交织的方案已经遭到否决,城楼上的装饰也拆掉了。

作者:张颢

However, at this time, there was an accident. In the early morning of October 1st, Zhou Enlai, who was unobtrusive, wanted to go to the Tiananmen Gate again. On the Tiananmen Gate, Du Mei is the captain of the US team. He asked Su Fan a few words, and then turned a circle on the tower, then walked down the stone steps, went to Tiananmen Square, and observed the effect of the Tiananmen Gate building from a distance. Suddenly, Zhou Enlai asked the staff: “Which country flag is hanging on the hall of the city?” The staff member stopped, and somehow did not know how to answer. Zhou En said: “This has become the Vietnamese flag. You should quickly dismantle it.” Originally, the front lounge of the Tiananmen Gate Tower used a large screen with eight hollows to decorate the facade. Xiao Ye, a Japanese artist who made the red lanterns in the Tiananmen Gate, felt that the original background feudal scent was too obvious. He designed a plan to cover the six sides of the eight large screens behind the podium with large wooden frames, leaving only the middle two sides. door. A large wooden five-star is placed in the middle of the big wooden frame, and a rectangular light is displayed with 20 red cloths. Zhou Enlai reviewed this design, but did not expect that the light from the distance to see the red cloth will melt into one. After the background was laid out, everyone looked at it from a close look, even claiming praise. I didn’t expect to see it from a distance. Because the light of 20 red cloths was too bright, the visual effect was a red light, like a red cloth with a red center. Five stars became a Vietnamese flag. Zhou Enlai took the initiative to assume responsibility: “This is my negligence, don’t blame you.” The staff ran up the tower and took down the wooden frame. However, the newspaper also reported on the same day: “There is a huge gold star in the middle of the tower. The following is the brilliance of the huge red cloth, and the red and yellow are intertwined.” In fact, this red and yellow interweaving scheme has been rejected. The decoration on the tower was also removed.

Sau đây là phần lược dịch qua tiếng Việt:

Tuy nhiên, đúng lúc này thì xảy ra tai nạn. Sáng sớm ngày 1 tháng 10, Chu Ân Lai cả đêm không nhắm mắt lo lắng, một lần nữa lên cổng Thiên An Môn. Su Fan, đội trưởng đội biên đạo, làm nhiệm vụ trên tháp Cổng Thiên An Môn. Ông ta hỏi Su Fan vài câu, sau đó lại đi vòng quanh tòa tháp, rồi bước xuống bậc đá đến Quảng trường Thiên An Môn, từ xa quan sát ảnh hưởng của cách bố trí của tháp Thiên An Môn. Đột nhiên, Chu Ân Lai hỏi nhân viên: “Quốc kỳ nào được treo trên sảnh của tòa tháp?” Nhân viên này sững sờ, không biết trả lời thế nào. Chu Ân nói: “Cái này đã trở thành quốc kỳ của Việt Nam, mau hạ nó xuống.” Hóa ra sảnh trước của tháp cổng Thiên An Môn trang trí mặt tiền bằng một bức bình phong rỗng tám mặt. Xiao Ye, nghệ sĩ người Nhật Bản, người đã làm nên những chiếc đèn lồng đỏ của Tháp Cổng Thiên An Môn, cảm thấy mùi phong kiến ​​của bối cảnh ban đầu quá rõ ràng, vì vậy anh đã nghĩ ra kế hoạch che sáu trong tám bức bình phong lớn phía sau bằng khung gỗ lớn, chỉ để lại hai bên chính giữa. cửa. Giữa khung gỗ lớn đặt một ngôi sao năm cánh bằng vàng, 20 tấm vải đỏ được dùng để soi đèn hình chữ nhật. Chu Ân Lai đã xem xét phương án thiết kế này, nhưng không ngờ rằng ánh sáng từ tấm vải đỏ sẽ tan thành một khi nhìn từ xa. Khi phông nền được thiết lập, mọi người nhìn nó từ gần và thậm chí khen ngợi nó. Họ không mong đợi nhìn thấy nó từ xa. Vì ánh sáng từ 20 tấm vải đỏ quá sáng nên hiệu ứng hình ảnh là một ánh sáng đỏ, giống như một mảnh vải đỏ. có ngôi sao năm cánh ở giữa tạo thành lá cờ Việt Nam. Chu Ân Lai chủ động nhận trách nhiệm và nói: “Đây là sơ suất của tôi, đừng trách các bạn.” Nhân viên chạy lên tháp và lấy khung gỗ xuống. Tuy nhiên, tờ báo ngày hôm đó đã đưa tin như sau: “Giữa tháp có một ngôi sao vàng rất lớn, bên dưới là một tấm vải đỏ rất lớn xếp li với ánh sáng, màu đỏ và vàng đan xen.” Thực tế, kế hoạch đan xen màu đỏ và vàng này đã bị bác bỏ. , Trang trí trên tháp cũng bị loại bỏ.

Tác giả: Zhang Hao

Trong một trang mạng cuả Trung Cộng với chử Hán có tên ” Cờ đỏ sao năm cánh” (红旗五角星) https://588ku.com/image/hongqiwujiaoxing.html . Có vô số cờ đỏ với sao của Trung Cộng. Trong đó có vài hình ảnh cờ đỏ với một ngôi sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế như những hình sau:

  70th anniversary of the founding of new China (新中国成立70周年)

https://588ku.com/image/hongqiwujiaoxing.html

https://588ku.com/ycpng/12460086.html

Trong Poster kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trung Cộng (1949-2019) như hình trên. Có con số 70 với 1 ngôi sao vàng lớn và 4 ngôi sao vàng nhỏ nằm trong con số 0. Tất nhiên đó là chùm 5 sao trên quốc kỳ cuả Trung Cộng. Ở giữa dưới 2 con số 7 và 0 là hai số năm thành lập Trung Cộng và năm đó (1941-2019). Như vậy; chắc chắn đây là một poster có nội dung nói về kỷ niệm 70 năm thành lập nước Trung Hoa Cộng Sản. Nhưng hai bên con số 70 là hai lá cờ đỏ với một ngôi sao vàng. Không có lý do gì mà cho rằng 2 lá cờ đó là quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì poster kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Sản Trung Hoa thì không có lý do gì mà cho cờ cuả nước khác vô được. Lý do duy nhất để giải thích hiện tượng này là: Đó là 2 quân kỳ của hai đạo binh Bát Lộ Quân và Tân Tứ Quân chống Nhật mà nguồn gốc từ đảng Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Và lẽ ra nước Trung Hoa Cộng Sản đã dùng cờ đỏ với một ngôi sao vàng làm quốc kỳ. Nhưng vì Hồ Chí Minh khi là Thiếu Tá Bát Lộ Quân đã mang quân kỳ của Bát Lộ Quân nền đỏ một sao vàng về nước làm thành cờ của mặt trận Việt Minh. Và sau đó đảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng cờ đỏ với một ngôi sao vàng làm quốc kỳ  từ năm 1945. Cho nên đến khi Cộng Sản Trung Hoa nắm chính quyền sau đó vào năm 1949 thì phải bắt buộc dùng một lá cờ khác. Đó là cờ đỏ với 5 ngôi sao vàng.

Chưa kể 2 lá cờ đỏ ở hai bên con số 70 đó đều có ngôi sao vàng chúc ngược đầu xuống.Đó chính là ngôi sao của giáo phái qủy Satan/Satanic Pentagram ( https://pixels.com/featured/satanic-pentagram-and-hellish-fire-sofia-goldberg.html?product=tapestry )

Những câu chuyện dưới đây là một bằng chứng chắc chắn là; Lẽ ra cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu đã phải là quốc kỳ cuả Đảng Cộng Sản Trung Hoa khi nắm chính quyền. Nhưng vì đảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng cờ đỏ có một ngôi sao vàng của binh đòan Bát Lộ Quân, trước đó là cờ Vạn Lý Trường Chinh, có nguồn gốc từ Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến làm quốc kỳ khi cướp chính quyền vào năm 1945. Cho nên đến khi Trung Cộng nắm chính quyền vào năm 1949 thì đảng Cộng Sản Trung Hoa bắt buộc phải dùng một dạng cở đỏ sao vàng khác để thay thế. Đó chính là cờ đỏ 5 sao vàng.

https://www.sohu.com/a/465254660_100172767

https://new.qq.com/omn/20220526/20220526A00DD600.html

https://sunnews.cc/zh-mo/history/948348.html

Nội dung của bải báo online cuả Trung Cộng trên như sau : Trước ngày chính thức thành lập nhà nước Trung Cộng. lực lượng du kích của Trung Cộng tại Huyện Đội Liêu Nguyên (燎原); mà trước kia là An Thuận (安顺区). Thành phố Trùng Châu (Sùng Châu 崇州). Thành Đô ( 成都 ). Tứ Xuyên ( 四川) . Họ nghĩ rằng chắc chắn quốc kỳ cuả chính quyền Trung Cộng nhất định phải là lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa. Vì nó là quốc kỳ hụt cuả cái nhà nước đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa bị chết yểu là Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic mà địa phương đầu tiên dùng nó là Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Và sau đó là cờ Vạn Lý Trường Chinh, Cho nên họ đã mạnh dạn thêu một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu rất to ở chính giữa. Có lẽ thời gian đó thông tin báo đài cũng không được rộng rãi như bây giờ cho nên lực lượng du kích cuả Cộng Sản Trung Hoa tại An Thuận không hề biết rằng cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh có nguồn gốc từ tỉnh đảng Phúc Kiến cuả Trung Cộng đã được Cộng Sản Việt Nam dùng làm quốc kỳ từ năm 1945. Và đảng Cộng Sản Trung Hoa đã dùng một loại cờ đỏ sao vàng khác làm quốc kỳ.

Vì thời gian cất giữ quá lâu (1949-2017). Và có lẽ loại vải may ngôi sao vàng không được tốt. Nên ngôi sao vàng đã bị phai màu thành ra màu ngà như trong hình trên.

Ngày 30/06/2017. Bảo tàng viện cuả Cộng Sản tại An Thuận được thành lập. Và quốc kỳ “Lẽ ra” là cuả Trung Cộng do du kích An Thuận thêu tay được mang ra trưng bày. Trong hàng chử cuối cùng cuả hình có hàng chử :”Một ngôi sao năm cánh MÀU VÀNG khổng lồ được thêu ở trung tâm” ( 中央绣着一颗巨大的黄色五角星 ).

( Năm chử Hán trong ô màu xanh 黄色五角星 có nghĩa là Ngôi sao năm cánh màu vàng. Còn chử Hán trong vòng tròn màu đỏ 黄 có nghĩalà màu vàng.)

Còn các chử Hán ở trong ô màu đỏ phía dưới mang ý nghĩa :

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các du kích đã bắt chước lá cờ của Hồng quân theo gợi ý của những du kích đã từng chứng kiến cuộc trường chinh của Hồng quân, ( 游击队员们几经考虑,根据目睹过红军长征的游击队员提议,模仿红军的旗帜)

Hãy xem cờ đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả mặt trận Việt Minh cuả Cộng Sản Việt Nam. Đã thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam sau khi cướp chính quyền; giật độc lập vào hôm 19/8/1945 ở Hà Nội. Coi nó có khác gì với cờ nền đỏ một sao vàng Vạn Lý Trường Chinh/quốc kỳ “hụt” cuả Trung Cộng như hình phía trên không ?

http://www.luzhoubs.com/p/77650.html

Khi nghe tin quốc kỳ cuả Trung Cộng lúc nắm chính quyền vào ngày 01/10/1949 là cờ đỏ sao vàng. Vì thời gian đó thông tin qua báo đài chưa được phổ biến. Nên lực lượng du kích của Trung Cộng phía tây tỉnh Tứ Xuyên ( 四川) – Nơi trước kia là khu vực hoạt động của binh đoàn Bát Lộ Quân của quân đội Cộng Sản Trung Hoa – đã khẳng định quốc kỳ mới cuả Trung Cộng nhất định phải là cờ đỏ có một ngôi sao vàng ở chính giữa vì đó là quốc kỳ hụt cuả nhà nước đầu tiên cuả Trung Cộng là Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic bị chết yểu mà địa phương đầu tiên dùng là Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến,  rồi là cờ Vạn Lý Trường Chinh, là quân kỳ kháng Nhật từ khi quân Cộng Sản Trung Hoa chống Nhật riêng rẽ tới khi là quân kỳ của hai đạo binh Bát Lộ Quân và Tân Tứ Quân hợp tác với Quốc Dân Đảng chống Nhật – Cho nên du kích quân Trung Cộng tây Tứ Xuyên đã tin tưởng may rất nhiều lá cờ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa như hình trên. Khoảng 200 cán bộ Cộng Sản và du kích tây Tứ Xuyên đã ký tên đầy vào một lá cờ đỏ sao vàng để tặng cho một đơn vị của Quân Trung Cộng tiếp thu Tây Tứ Xuyên – Lá cờ mà lẽ ra đã phải là quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa nếu như cờ đỏ một sao vàng Bát Lộ Quân không được Thiếu Tá Bát Lộ Quân Hồ Quang/Hồ Chí Minh đem về Việt Nam làm thành cờ mặt trận Việt Minh  và thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam 4 năm trước đó.

Lá cờ này đang nằm trong văn khố cuả tỉnh Tứ Xuyên. Chỉ có một điểm đặc biệt. Là ngôi sao vàng năm cánh có đầu nhọn chúc xuống đất. Y như ngôi sao vàng trong đoàn kỳ Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng. Đó chính là biểu tượng ngôi sao năm cánh cuả giáo phái thờ qủy Satan.

Sơ lược về lịch sử lựa chọn quốc huy của Nhà nước Trung Hoa mới新中国国徽评选简史及

https://zhuanlan.zhihu.com/p/589200278

Một bài viết trên trang mạng của Trung Cộng nói tóm tắt về quá trình tuyển chọn quốc huy cho nhà nước Trung Cộng khi đảng Cộng Sản vừa mới nắm được chính quyền. Tác giả có trình bày vài mẫu quốc huy của những người dự thi gởi đến. Trong đó có một cái như hình trên với hình ảnh nổi bật là một ngôi sao vàng năm cánh nổi cạnh cong bầu nằm choán kín hết ô tròn màu đỏ trung tâm. Còn 4 ngôi sao nhỏ thì nằm trên vòng vàng ở ngoài mà hoàn toàn không nổi bật. Điều này nói lên một ý nghĩa : Rất nhiều cán bộ Cộng Sản Trung Hoa tin rằng Quốc Kỳ/Quốc Huy của Trung Cộng sẽ phải là chỉ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ.

Trong một trang mạng của Trung Cộng ngày hôm nay có bài viết – có lẽ cho trẻ em -hướng dẫn cách vẽ “Quốc Kỳ Trung Cộng” (Cờ năm sao 五星旗). Nhưng hình vẽ lại là cờ đỏ một sao vàng rất lớn ở chính giữa y như quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam. Phải chăng bài viết muốn nói cờ đỏ có một sao vàng chính giữa là quốc kỳ hụt của Trung Cộng ?

Hình vẽ đầu tiên

-Ý nghĩa hàng chử tiếng Hoa chủ đề phía trên: Những nét vẽ đơn giản của cờ đỏ năm sao tung bay飘扬五星红旗简笔画图解

-ý nghĩa hàng chử tiếng Hoa phía dưới hình : Hình ảnh cờ đỏ năm sao tung bay nét vẽ đơn giản (bản màu) 飘扬五星红旗简笔画图片(彩色版)

Nói là cờ đỏ năm sao(五星). Có nghĩa là quốc kỳ chính thức hiện nay của Trung Cộng. Mà lại hướng dẫn vẽ quốc kỳ hụt có một ngôi sao vàng chính giữa.

Phần này hướng dẫn từng bước cách vẽ

-Ý nghĩa hàng chử tiếng Hoa phía dưới hình vẽ: Cờ đỏ năm sao tung bay hình nét vẽ đơn giản (bản không màu) 飘扬五星红旗简笔画图片(未上色版).

Ý nghĩa hàng chử tiếng Hoa ghi chú kết thúc bài viết:

Kiến thức về cờ đỏ:

Cờ đỏ. Vào thời cổ đại, nó được sử dụng như một lá cờ quân sự hoặc như một người bảo vệ danh dự, hoặc như một biểu tượng của cuộc cách mạng. Cờ đỏ năm sao là quốc kỳ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đó là biểu tượng và dấu hiệu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mọi công dân và tổ chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nên tôn trọng và yêu mến quốc kỳ.

关于红旗的知识:

红色的旗子。古代用作军旗或用于仪仗,或用作革命的标志。

五星红旗是中华人民共和国国旗,是中华人民共和国的象征和标志。每个中华人民共和国公民和组织,都应当尊重和爱护国旗。

HIỂN NHIÊN. CỜ ĐỎ MỘT SAO VÀNG CHÍNH GIỮA TRONG BÀI NÀY LÀ QUỐC KỲ HỤT CỦA TRUNG CỘNG

http://www.jianbihua.org/jianbihua/42131.html

https://politicallywasted.com/2018/06/10/comrade-trump/amp/

Trên là một poster cuả những người chống TT Trump. Họ sửa một poster thời “Cách Mạng Văn Hoá” có hình Mao Trạch Đông. Và phía dưới bên trái là hình một người lính Trung Cộng mặc quân phục Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng cầm đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm…thành một poster có hình TT Trump thay cho Mao. Và lá đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ sao vàng có chứa búa liềm thành cờ Vạn Lý Trường Chinh và rồi là quân kỳ nền đỏ sao vàng của hai binh đoàn Bát Lộ Quân và Tân Tứ Quân (Trong ô màu xanh). Y như quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nguyên gốc chính là một poster cuả Trung Cộng. Người lính cầm cờ đỏ sao vàng là quân Cộng Sản Trung Hoa. Thì hoàn toàn không có lý nếu giải thích đó là quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Lý do đúng nhất để hiểu đó là một loại cờ mà đảng Cộng Sản Trung Hoa từng dùng thời chiến tranh. Phát xuất từ cờ cuả Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến. Nó mang ý nghĩa là nếu đảng Cộng Sản Việt Nam không dùng cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ Trung Cộng làm quốc kỳ vào năm 1945. Thì đảng Cộng Sản Trung Hoa đã dùng cờ đỏ sao vàng Vạn Lý Trường Chinh/Bát Lộ Quân này làm quốc kỳ vào năm 1949 rồi.

https://699pic.com/tupian-401349995.html

Mới nhìn thì ai cũng nghĩ đây là hình một bộ đội cầm lá quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu. Nhưng trong ghi chú thì ghi rõ bằng tiếng Hán:”Lính bảo vệ Quốc Kỳ” ( 国旗护卫 ). Do đó ta có thể tin rằng cờ đỏ có một ngôi sao vàng nằm chính giữa là Quốc kỳ (hụt) cuả Trung Cộng

NHƯ VẬY. LÁ CỜ NỀN ĐỎ CÓ NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH CẠNH CONG BẦU MÀ HỒ CHÍ MINH/HỒ QUANG MANG TỪ TRUNG HOA VỀ VIỆT NAM LÀM THÀNH CỜ CUẢ MẶT TRẬN VIỆT MINH. MÀ SAU NÀY THEO ½ THÔNG TIN THÌ NÓ TRỞ THÀNH QUỐC KỲĐẦU TIÊN CUẢĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM… LÀ LÁ CỜ CUẢQUÂN CỘNG SẢN TRUNG HOATỪNG DÙNG. MÀ NẾU CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÔNG DÙNG CỜĐỎ SAO VÀNG VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH/BINH ĐOÀN BÁT LỘ QUÂNNÀY LÀM QUỐC KỲ VÀO NĂM 1945. THÌ TRUNG CỘNG ĐÃ DÙNG NÓ LÀM QUỐC KỲ VÀO NĂM 1949

Dưới đây là những poster kỷ niệm ngày quốc khánh cuả Trung Cộng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó chính là biểu tượng cuả một đảng Cộng Sản đang cầm quyền tại một nước theo đường lối XHCN. (Trước đó là biểu tượng cuả nhà nước Trung Cộng đầu tiên Chinese Soviet Republic bị chết yểu) Nó cũng biểu tượng cho giai cấp công nông. Cho ý thức hệ XHCN. Và cũng là quân kỳ cho nhiều đơn vị cuả Quân Đội Cộng Sản Trung Hoa thời chiến tranh Quốc Cộng.

http://www.022meishu.com/Collection/2015/09-25/23307_0.html

Tem kỷ niệm Quốc Khánh đầu tiên của Trung Cộng. Có hình Mao giữa ngôi sao vàng lấp lánh. Đây là sao vàng tiêu biểu cho ngày Quốc Khánh của Trung Cộng

This image has an empty alt attribute; its file name is image-554.png

https://www.16sucai.com/2011/09/9925.html

Kỷ niệm 61 năm ngày quốc khánh cuả Trung Cộng với một lá cờ chỉ có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đây chính là quốc kỳ hụt cuả nước Trung Hoa Cộng Sản. Nếu biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế mà Cộng Sản Việt Nam không dùng làm quốc kỳ khi cướp chính quyền năm 1945. Thì chắc hẳn đảng Cộng Sản Trung Hoa đã dùng biểu tượng nền đỏ một sao vàng của Cộng Sản quốc tế làm quốc kỳ khi nắm chính quyền năm vào 1949.

五角星红旗国庆节  Lá cờ đỏ sao năm cánh ngày quốc khánh

https://www.photophoto.cn/tupian/wujiaoxinghongqi.html

Trong một trang online cuả Trung Cộng mang nội dung:” Hình ảnh tư liệu sống cờ đỏ sao năm cánh”. Có trình bày một poster nói về ngày ngày quốc khánh cuả Trung Cộng như hình trên. Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Mới nhìn vô. Ai cũng có thể lầm tưởng đó là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam sau này nếu không có hai chử Hán :”Quốc Khánh” (国庆) ở phía trước ngôi sao. Mặc dù Trung Cộng nắm chính quyền sau đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng một ngôi sao vàng trên nền đỏ này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Phát xuất từ Liên Xô cũ. Nó mang đầy đủ ý nghĩa về ý thức hệ Cộng Sản như buá liềm. Trong đó có ý nghĩa tượng trưng cho một đảng Cộng Sản đang cầm quyền

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49a025b40100etdr.html

Khi mới nhìn chiếc xe hoa này thì ai cũng tin rằng đây là chiếc xe hoa cuả Cộng Sản Việt Nam vì có nền đỏ và một ngôi sao vàng phía trước. Nhưng có quốc huy cuả Trung Cộng và hàng chử tiếng Hán trên cao. Đây là một chiếc xe hoa trong ngày lễ 60 năm quốc khánh cuả Trung Cộng. Có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ.

http://616pic.com/sucai/1kjfmoprv.html

Một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Phải chăng là một poster cuả Cộng Sản Việt Nam ? Không phải. Vì có hai con số phía dưới: 1949-2019 là kỷ niệm 70 quốc khánh cuả Trung Cộng. Nhưng tại sao quốc khánh của Trung Cộng mà dùng nền đỏ với chỉ một ngôi sao vàng chính giữa ? Vì nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ. Nó tượng trưng cho một đảng Cộng Sản cầm quyền trong một quốc gia theo đường lối XHCN.

创国庆星星徽章 Huy hiệu Ngôi sao Ngày Quốc khánh gốc

http://www.tupian114.com/jieriyuansu_156951.html

Trong một trang mạng online cuả Trung Cộng. Đã đăng một poster hình một ngôi sao năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ và ghi chú:” Huy hiệu Ngôi sao Ngày Quốc khánh gốc” (原创国庆星星徽章).

Cho thấy một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cho Trung Cộng. Không phải chỉ riêng cho Cộng Sản Việt Nam. Vì nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ Tam Quốc Tế

国庆节五角星GIF动图图片-正版gif素材401622075-摄图网

国庆节五角 星 Ngày quốc khánh sao năm cánh

https://699pic.com/tupian-401622075.html

Một poster cuả Trung Cộng về ngày Quốc Khánh có chỉ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Nếu không có các chử Hán thì chắc hẳn ai cũngnghĩ đây là poster cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế

国庆图片 National day pictures

http://www.nipic.com/show/27217330.html

Một logo quảng cáo cho những hình ảnh ngày quốc khánh Trung Cộng (National day pictures) có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó chính là biểu tượng cho đảng Cộng Sản (Trung Hoa) đang cầm quyền

建国69周年国庆节水墨风党建海报 Poster kỷ niệm 69 năm quốc khánh Trung Cộng    

http://www.gosucai.com/show/1511744379.html

Một poster cuả Trung Cộng kỷ niệm 69 năm Quốc Khánh. Phía dưới là hình quảng trường Thiên An Môn cuả Trung Cộng. Phía trên là con số 69 đỏ. Có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu nằm thế chổ cho cái lỗ tròn của con số 6. Như vậy. Một ngôi sao vàng trên nền đỏ biểu tượng cho một quốc gia theo đường lối XHCN do một đảng Cộng Sản cai trị. Ý nghĩa này mang tính chất ý thức hệ cuả Cộng Sản Quốc Tế; phát xuất từ Liên Xô cũ mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

http://www.qinbei.com/6/20191021/1854998.shtml

Một cuốn sách xuất bản tại Trung Cộng nhằm kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh cuả Trung Cộng. Có hình bìa mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế – Đồng thời là màu đỏ truyền thống cuả Trung Hoa- và con số 70 màu vàng cùng với một ngôi sao vàng năm cánh nằm trong con số 0. Điều này chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh biểu tượng cho đảng Cộng Sản cầm quyền cuả một quốc gia theo đường lối XHCN- Trong trường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa. Quan điểm này phát xuất từ Liên Xô cũ trong phần định nghĩa ngôi sao năm cánh trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ. Đã mang ý nghĩa tiêu biểu cho đảng Cộng Sản nắm quyền thì ngôi sao vàng năm cánh không thể nào mang tính chất dân tộc cho được. nó chỉ có thể là một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế. 

红色简约国庆节建国70周年海报图片Poster kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh

https://www.photophoto.cn/pic/38312994.html

党建70周年海报 poster kỷ niệm 70 năm quốc khánh

http://h5.shejidaren.com/template/haibao-T_HSGUCJXN.html

Những poster kỷ niệm 70 xây dựng quốc khánh cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Có hình ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Có con số 70. Phía dưới là 2 số năm từ khi thành lập nước Trung Hoa Cộng Sản cho đến khi đó (1949-2019). Hiển nhiên ngôi sao vàng trên nền đỏ này không phải là quốc kỳ Việt Nam. Mà nó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Được Trung Cộng dùng để tượng trưng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa.

建国70周年国庆节建党宣传海报 Kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

https://m.huiyi8.com/sc/1126786.html

Một poster kỷ niệm 70 quốc khánh cuả Trung Cộng với một hình buá liềm nhỏ trong con số 0. Nhưng có một ngôi sao vàng năm cánh rất lơn trên nền đỏ. Đó chính là biểu tượng cho một đảng Cộng sản đang cầm quyền đúng theo quan điểm ý thức hệ theo định nghĩa ý nghĩa ngôi sao trên quốc kỳ cuả Liên Xô cũ

建国七十周年海报设计Poster kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa

https://j.17qq.com/article/hgfpijifz.html

Một poster kỷ niệm 70 năm quốc khánh cuả Trung Cộng với một ngôi sao vàng năm cánh trong con số 0. Và cũng chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh nhỏ khác nằm dưới hình Thiên An Môn. Đây là biểu tượng cho một đảng Cộng Sản đang cầm quyền cuả một quốc gia theo đường lối XHCN. Trong trường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa. Tương tự, một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả Quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam cũng chỉ đại diện cho đảng Cộng Sản Việt Nam mà hoàn toàn không có tính chất dân tộc Việt Nam

复古风喜庆国庆节庆祝动态GIF模板 Tin tức về lễ kỷ niệm ngày quốc khánh vui vẻ nền đỏ sao vàng

https://818ps.com/pic/2046998.html?origin=detail_recommend

Một ngôi sao vàng rất lớn trên nền đỏ – Chứ không phải hình buá liềm – cuả một poster kỷ niệm 70 năm quốc khánh cuả Trung Cộng. Đây chính là biều tượng cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa theo đúng quan điểm ý thức hệ cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Khi Trần Phú được đào tạo từ Liên Xô về nước mà luôn nhắn nhủ với thuộc cấp “Lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản tương lai phải là cờ đỏ sao vàng” chắc chắn cũng mang quan điểm ý thức hệ này.

《中秋国庆》 国庆 Ngày quốc khánh lễ hội Trung thu

http://www.huitu.com/design/show/20190923/104559534060.html

《国庆节》 国庆 Ngày Quốc Khánh

http://www.huitu.com/design/show/20190923/005118328060.html

建国70周年背景纯红 Kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

https://j.17qq.com/article/chshrrqhx.html

70周年国庆节标志图片_六图吧  Hình ảnh biểu trưng kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh

气建国70周年国庆节宣传海报设计图片素材_红动手机版 Kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

70周年 Kỷ niệm 70 năm

http://www.huitu.com/design/show/20190903/183707534016.html

国庆70周年 Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

http://www.huitu.com/design/show/20190508/213017987070.html

70th anniversary pictures 70周年图片

http://www.nipic.com/show/25863804.html

70周年 Kỷ niệm 70 năm

70周年 Kỷ niệm 70 năm

http://www.huitu.com/design/show/20190905/153349910011.html

新中国成立70周年 Kỷ niệm 70 năm thành lập Trung Quốc mới

http://www.huitu.com/design/show/20190602/181515974032.html

This image has an empty alt attribute; its file name is image-596.png

新中国70周年华诞 Kỷ niệm 70 năm Trung Quốc Mới nền đỏ sao vàng

Những poster kỷ niệm 70 năm quốc khánh cuả Trung Cộng đề có một ngôi sao vàng trong nền đỏ và ở giữa số 0. Đó chính là biểu tượng cuả một đảng Cộng Sản nắm quyền trong một quốc gia theo đường lối XHCN. Trong trường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa. Cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam cũng chỉ tượng trưng cho đảng Cộng Sản nắm quyền không hơn không kém

70周年美好生活在中国宣传手抄报  Kỷ niệm 70 năm Cuộc sống Tốt đẹp ở Trung Quốc có một ngôi sao vàng trên nền đỏ

http://www.v5ppt.com/show/1mOZ4.html

Tranh vẽ cho thiếu nhi Trung Cộng mô tả 70 năm có đảng Cộng Sản Trung Hoa cầm quyền là một “Cuộc sống tốt đẹp”. Tranh có một ngôi sao vàng trên nển đỏ. Cho nên Thiếu Nhi Trung Cộng cũng biết một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cho một đảng Cộng Sản đang cầm quyền. Chỉ có thiếu nhi Việt Nam là không biết. Vẫn lầm tưởng nền đỏ sao vàng mang ý nghĩa dân tộc do tuyên truyền

https://818ps.com/pic/2039583.html

国庆节新中国成立70周年纪念日庆祝手机 Lễ kỷ niệm ngày quốc khánh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Trung Hoa mới

Một poster kỷ niệm ngày quốc khánh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Trung Hoa mới nền đỏ sao vàng. Y như quốc kỳ cuaả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng đây là một biểu tượng của Cộng Sản đệ tam quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Nó có tất cả ý nghĩa như búa liềm. Kể cả ý nghĩa tượng trưng cho một đảng Cộng Sản cầm quyền cuả một quốc gia theo đường lối XHCN.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nền đỏ sao vàng

http://m.bj.bendibao.com/news/262396.html

Một poster màu đỏ kỷ niệm 70 năm thành lập Trung Cộng (Quốc Khánh) có 3 người lính cuả 3 quân chủng và một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao. Nền đỏ sao vàng trên góc cao là cờ cuả Xô Viết Giang Tây Phúc Kiến/  Jiangxi Fujian Soviet được thành lập từ năm 1931. Là phần lãnh thổ rộng nhất cuả cái nhà nước “Bất hợp pháp” đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa là Cộng Hoà Xô Viết Trung Hoa/Chinese Soviet Republic bị chết yểu. Và vì đảng Cộng Sản Việt Nam dùng cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa làm quốc kỳ và quân kỳ từ năm 1945. Cho nên đảng Cộng Sản Trung Hoa dùng cờ đỏ sao vàng trên góc cao cuả cái nhà nước đầu tiên bị chết yểu đó làm quốc kỳ và quân kỳ. Quốc kỳ Trung Cộng thì có  thêm 4 ngôi sao vàng nhỏ bao quanh một ngôi  sao lớn trên góc cao. Còn quân kỳ quân đội Trung Cộng thì có 2 chử bát nhất ( 八一) cạnh ngôi sao vàng năm cánh lớn trên góc cao

人民共和国成立70周年大庆。Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Có nền đỏ với một ngôi sao vàng

https://www.trustmo.com/news/27.html

Sinh nhật lần thứ bảy mươi của quê hương năm 1949 -2019 年祖国成立70周年

https://kuaibao.qq.com/s/20190930A0RO7V00?refer=spider

Một số thanh niên tại Trung Cộng tạo ra những poster kỷ niệm 70 năm thành lập Trung Cộng (1949-2019). Trong số đó có một poster mang nền đỏ của Cộng Sản quốc tế – Và đồng thời cũng là màu truyền thống cuả dân tộc Trung Hoa – Và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu ở chính giữa. Mới nhìn qua thì dễ tưởng lầm đây là một poster cuả mặt trận Việt Minh; hay cuả nước Việt Nam Cộng Sản thời kỳ đầu tiên. Nhưng trong ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu là hình Thiên An Môn cuả Trung Hoa lục địa. Con số 70 phù hợp cho 70 năm cách biệt ở phía dưới (1949-2019). Hiển nhiên một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này biểu tượng cho nước Trung Hoa Cộng Sản. Quan niệm ý thức hệ này phát xuất từ Liên Xô cũ. Khi một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng có ý nghĩa tượng trưng cho nước Nga Cộng Sản Liên Xô cũ cũng y như biểu tượ́ng búa liềm (  https://www.zazzle.com/cccp_postcard-239292256249164488 ). Điều này nói rõ một ý nghĩa: Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. Nó hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

华诞71周年图片 Hình ảnh sinh nhật lần thứ 71 có nền đỏ sao vàng

http://www.nipic.com/show/29167861.html

Một poster cuả Trung Cộng mang tên “Hình ảnh sinh nhật lần thứ 71” có nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế mang ý nghĩa một đảng Cộng Sản cầm quyền trong một quốc gia theo đường lối XHCN. Cộng Sản Việt Nam cũng dùng biểu tượng nền đỏ sao vàng này làm quốc kỳ nhưng nói dối nhân dân là cờ cuả dân tộc

National Day 71 Anniversary Poster

https://699pic.com/tupian-401793107.html

Poster kỷ niệm 71 năm quốc khánh cuả Trung Cộng 1949-2020 có một ngôi sao vàng trên nền đỏ đỏ tượng trưng cho một đảng Cộng Sản đang cầm quyền

The 71st anniversary of the founding of the People’s Republic of China to celebrate the National Day round red promotional label

https://www.shejihz.com/archives/60030/

Nhãn dán kỷ niệm 71 năm Quốc Khánh cuả Trung Cộng có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Đó chính là biểu tượng mang ý nghĩa đảng Cộng Sản đang cầm quyền y như biểu tượng buá liềm. Vì buá liềm hay ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế, phát xuất từ Liên Xô cũ

国庆71周年背景 Kỷ niệm 71 ngày quốc khánh có nền đỏ sao vàng

http://www.huitu.com/design/show/20200823/124607645050.html

大气祖国万岁国庆节党建海报 Áp phích xây dựng đảng Ngày quốc khánh quê hương muôn năm có một ngôi sao vàng trên nền đỏ

http://pic.5tu.cn/psd/201906/haibao-1679502.html

LONG LIVE THE PEOPLE

Một poster kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh cuả Trung Cộng 01/10 mang tên :”Nhân Dân Vạn Tuế” (Long Live the People). Trên poster này có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hiển nhiên nó tượng trưng cho đảng Cộng Sản Trung Hoa đúng theo ý nghĩa ý thức hệ Cộng Sản phát xuất từ Liên Xô cũ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: